Afspraak maken »

Algemene voorwaarden

Artikel 1.          Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Bruidje.com,  en een wederpartij, hierna te noemen “koper/huurder” waarop Bruidje.com deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Bruidje.com, voor de uitvoering waarvan door Bruidje.com derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Bruidje.com.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de koper/huurder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Bruidje.com en koper/huurder zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Bruidje.com niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Bruidje.com in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

Artikel 2           Offertes en aanbiedingen

1   Alle offertes en aanbiedingen van Bruidje.com zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2   Bruidje.com kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper/huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3   De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

4   Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Bruidje.com daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Bruidje.com anders aangeeft.

5   Een samengestelde prijsopgave verplicht Bruidje.com niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6 Bruidje.com is niet verantwoordelijk voor offertes, aanbiedingen en prijsafspraken die door koper/huurder worden gemaakt met derden zoals coupeuses, stomerij e.d.

Artikel 3           Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Bruidje.com en koper/huurder wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper/huurder Bruidje.com derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Bruidje.com dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Bruidje.com heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Bruidje.com is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Bruidje.com de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat koper/huurder de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien Bruidje.com gegevens behoeft van koper/huurder voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de koper/huurder deze juist en volledig aan Bruidje.com ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van koper/huurder, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Bruidje.com zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De koper/huurder aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Bruidje.com gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Bruidje.com bevoegde persoon en koper/huurder akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van Bruidje.com op en is voor koper/huurder geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Bruidje.com een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

  1. Indien koper/huurder in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bruidje.com gehouden is, dan is koper/huurder aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Bruidje.com daardoor direct of indirect ontstaan.
  2. Indien Bruidje.com bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Bruidje.com onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

-  Indien de prijsstijging het is gevolg van een wijziging van de overeenkomst;

-    indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Bruidje.com toekomende bevoegdheid of een op Bruidje.com rustende verplichting ingevolge de wet;

-    In andere gevallen, dit met dien verstande dat koper/huurder die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Bruidje.com alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 4           Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Bruidje.com is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-    Koper/huurder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-    na het sluiten van de overeenkomst Bruidje.com ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper/huurder de verplichtingen niet zal nakomen;

-    Koper/huurder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-    Indien door de vertraging aan de zijde van koper/huurder niet langer van Bruidje.com kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Bruidje.com gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

-    indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Bruidje.com kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan koper/huurder toerekenbaar is, is Bruidje.com gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Bruidje.com op koper/huurder onmiddellijk opeisbaar. Indien Bruidje.com de nakoming  van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Bruidje.com op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl koper/huurder, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bruidje.com, zal Bruidje.com in overleg met koper/huurder zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan koper/huurder toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Bruidje.com is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan koper/huurder in rekening gebracht. Bruidje.com zal koper/huurder zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Koper/huurder is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Bruidje.com genoemde termijn te voldoen, tenzij Bruidje.com anders aangeeft.

6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van koper/huurder, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor koper/huurder niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Bruidje.com vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Bruidje.com op koper/huurder zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7. Indien koper/huurder een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan koper/huurder in rekening worden gebracht.

 

Artikel 5           Overmacht

1. Bruidje.com is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper/huurder indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Bruidje.com geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Bruidje.com niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Bruidje.com heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Bruidje.com zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Bruidje.com kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Indien Bruidje.com ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bruidje.com gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper/huurder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 6           Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden direct na aankoop en dient contant danwel door middel van een pintransactie te gebeuren.

2. Indien koper/huurder na het sluiten van de overeenkomst besluit om welke reden dan ook van de koop/huur af te zien is koper/huurder niet gerechtigd de betaling en eventuele vermaakkosten terug te vorderen.

3. Bruidje.com kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien koper/huurder een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.

4. Indien koper/huurder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper/huurder. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Bruidje.com echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op koper/huurder worden verhaald. Koper/huurder is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 7           Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Bruidje.com in het kader van de overeenkomst verhuurde zaken blijven eigendom van Bruidje.com.

2. Door Bruidje.com geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Koper/huurder is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Koper/huurder dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Bruidje.com veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper/huurder verplicht om Bruidje.com daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. Koper/huurder verplicht zich in geval van huur de gehuurde artikelen ongeschonden aan Bruidje.com te retourneren binnen de afgesproken termijn. Indien na retournering van het gehuurde blijkt dat deze niet ongeschonden zijn, wordt het bedrag dat nodig is voor reparatie afgehouden van de borg.  Voorzoveel als nodig verbindt koper/huurder zich er jegens Bruidje.com bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Bruidje.com zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft koper/huurder bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Bruidje.com en door Bruidje.com aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Bruidje.com zich bevinden en die zaken terug te nemen.

7. Alle door Bruidje.com in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Bruidje.com totdat koper/huurder alle verplichtingen uit de met Bruidje.com gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

8. Koper/huurder verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Bruidje.com ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Bruidje.com gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt koper/huurder zich er jegens Bruidje.com bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

 

Artikel 8      Garanties, retouren, onderzoek en reclames

1. De door Bruidje.com te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. Eventuele kleine gebreken of manco’s worden vooraf door partijen besproken en vastgelegd in de koop/huurovereenkomst.

2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door koper/huurder en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Bruidje.com, koper/huurder of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. Koper/huurder komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Bruidje.com geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

3. Koper/huurder is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort koper/huurder te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt koper/huurder geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

5. Indien koper/huurder tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. Koper/huurder blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Bruidje.com de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan zorgdragen voor herstel.

7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Bruidje.com daardoor gevallen, integraal voor rekening van koper/huurder.

8. Indien koper de voorkeur geeft aan verzending per post dient deze de goederen direct na ontvangst te controleren. Bij afwijkingen of beschadiging dient koper dit binnen 48 uur aan  Bruidje.com schriftelijk te melden. Bij reclamaties na 48 uur kan koper geen aanspraak maken op vergoeding. Bruidje.com is niet verantwoordelijk voor beschadigingen als gevolg van of tijdens transport/verzending per post.  Artikelen worden door Bruidje.com niet retour genomen of omgeruild. Bij voldoen van een factuur gaat koper akkoord met de algemene voorwaarden.

9. Bruidje.com is niet verantwoordelijk voor herstel-, verstel- en overige werkzaamheden die door derden aan de artikelen worden verricht.

10. Artikelen worden door Bruidje.com niet omgeruild of retour genomen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid.

1. Indien Bruidje.com aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Bruidje.com is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Bruidje.com is uitgegaan van door of namens koper/huurder verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Bruidje.com is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenhuur strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

4. Indien Bruidje.com aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bruidje.com beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. De aansprakelijkheid van Bruidje.com is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

8.   De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bruidje.com of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 10         Verjaringstermijn

1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Bruidje.com en de door Bruidje.com bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat koper/huurder Bruidje.com van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

 

Artikel 11         Risico

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op koper/huurder over op het moment waarop zaken in de macht van koper/huurder worden gebracht tot het moment van terugbezorging van het gehuurde bij Bruidje.com

2. Indien koper/huurder besluit werkzaamheden aan goederen te laten verrichten door derden die bij Bruidje.com zijn gekocht of gehuurd, komen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van koper/huurder. Bruidje.com is nimmer aansprakelijk in geval van schade door werkzaamheden aan goederen door derden.

 

Artikel 12         Vrijwaring

1. Koper/huurder vrijwaart Bruidje.com voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Bruidje.com toerekenbaar is.

2. Indien Bruidje.com uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is koper/huurder gehouden Bruidje.com zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht koper/huurder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Bruidje.com, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Bruidje.com en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van koper/huurder.

 

Artikel 13         Intellectuele eigendom

1. Bruidje.com behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Bruidje.com heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van koper/huurder ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14         Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Bruidje.com partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 15         Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Bruidje.com.

2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.